Aanvragen advies

Het aanvragen van een advies kan slechts via het aanvraagformulier van de Advieskamer Stortbesluit. Het format aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

 

Dit kan gericht worden aan de Advieskamer Stortbesluit, t.a.v. de secretaris:  info@advieskamers.nl of Postbus 420, 2800 AK te Gouda.

 

Van elke adviesaanvraag wordt beoordeeld of deze in behandeling genomen kan worden. Hiertoe moet de adviesvraag tenminste aan de onderstaande criteria voldoen:

-      De adviesvraag betreft de technische aspecten van milieubeschermende voorzieningen van stortplaatsen in het licht van de Stortregelgeving. Het kan daarbij onder meer gaan om innovaties, om gelijkwaardigheidsoordelen en om interpretaties van de Stortregelgeving;

-      De adviesvraag is gericht op feitelijke toepassing binnen Nederland;

-      De adviesvrager heeft geen reëel alternatief om het advies elders aan te vragen;

-      De door adviesvrager eventueel gestelde randvoorwaarden zijn niet in strijd met de regels en voorwaarden van de Advieskamer;

-      De door adviesvrager eventueel gestelde randvoorwaarden zijn haalbaar binnen de organisatie van de Advieskamer;

 

Bij een negatief oordeel kan de adviesvrager een aangepaste adviesvraag indienen. Deze wordt behandeld als ware het een nieuwe adviesvraag.

 

Als een adviesvrager het oneens is met de beoordeling kan hij hiertegen een met redenen omkleed bezwaar indienen bij de Advieskamer. De Advieskamer doet binnen 20 werkdagen na indiening van het bezwaar een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het bezwaar. Zij kan hierbij om nadere informatie bij de adviesvrager en de secretaris vragen.

De uitspraak van de Advieskamer is bindend.

 

Bij een positief oordeel over de adviesaanvraag ontvangt de adviesvrager een factuur voor de vergoeding van het voorbereidingstraject aan de adviesvrager. Dit is een standaardbedrag van € 3.500,= excl. BTW. Zodra betaling van deze factuur is ontvangen, start de Advieskamer met de adviesvrager met de vraagspecificatie.  Het bedrag voor de voorbereiding wordt – bij definitieve opdracht – verrekend met de uiteindelijke advieskosten.